پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۲۳ منتهی به ۱۰ مرداد ۹۹ مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۷.۷۲درصد
طراحی و مهندسی ۹۹.۴۸درصد
تأمین تجهیزات ۸۸.۵۰درصد
عمران و ساختمان ۹۷.۸۲درصد
نصب تجهیزات ۴۶.۵۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۷.۷۲درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۷درصد
تأمین تجهیزات ۴۲.۴۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۵۶درصد
نصب تجهیزات ۱۰.۷۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۶.۰۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۹۸.۰۴درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۰۹درصد
نصب تجهیزات ۵۷.۸۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۶.۰۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۱.۳۷درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۰.۰۳درصد
نصب تجهیزات ۱.۴۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۱.۶۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۶.۱درصد
تأمین تجهیزات ۶۰.۵درصد
عمران و ساختمان ۸۳.۵۰درصد
نصب تجهیزات ۹.۱۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۱.۵۱درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷۹درصد
تأمین تجهیزات ۳۴.۹۱درصد
فعالیت عمرانی ۲۳.۲۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار