در این ویدیو شما سی و هشتمین گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژه راه اندازی شرکت مربوط به مردادماه ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید .

خبرهای مشابه