مناقصه

اجرای شبکه معابر کارخانه – فاز۱ اجرایی

موضوع مناقصه: اجرای شبکه معابر کارخانه فولاد جهان‌آرا اروند (فاز۱ اجرایی) شامل:

الف) اجرای معابر دسترسی دو خط، چهارخط و شش خط

ب) زیرسازی و روسازی ج) اجرای سیستم‌های جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی

۴- محل اجرا: منطقه آزاد اروند در جنوب ایران و در استان خوزستان واقع شده است.

۵- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه پروژه به مبلغ ۸۹۵،۳۷۴،۶۵۸،۶۰۸ ریال(هشتصد و نود و پنج میلیارد و سیصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هشت ریال) می‌باشد.

۶-  شرکت‌های واجد شرایط در زمینه راهسازی میبایست دارای شرایط ذیل باشند:

۱-۶- گواهی اخذ صلاحیت طبق ضوابط جدید معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی در گروه راه و باند با رتبه ۱و۲

۲-۶-  داشتن ظرفیت مجاز کار

۳-۶- داشتن ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز

۴-۶- داشتن حداقل پنج سال سابقه در پروژه‌های مشابه

۵-۶- توان مالی متناسب با حجم کار محوله

۶-۶- توانایی مدیریت و برنامه‌ریزی انجام کار

زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت۱۶:۰۰) از تاریخ نشر آخرین آگهی(۱۹/۱۲/۱۳۹۹) به مدت ۷روزکاری تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹با مراجعه حضوری به شرکت مهندسین مشاور گذرراه به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بعد از سه راه شهید بهشتی، کوی زرین پلاک۸، طبقه سوم، دبیرخانه مهندسین مشاور گذرراه، تلفن تماس: ۸۸۷۲۱۴۹۷-۸۸۷۱۲۸۳۱، فکس: ۸۸۷۲۷۳۴۴، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

قیمت خرید اسناد: متقاضیان می‌بایست جهت خرید اسناد مناقصه، مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال(ده میلیون ریال) و بصورت وجه نقد پرداخت و یا به حساب جاری شماره۱۲۴۵۸۰۰۲۲۴۱۰۱   بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی با کد ۱۲۴۵ بنام شرکت مهندسین مشاور گذرراه واریز و فیش نقدی ارایه نمایند.

۸- مهلت و محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: دریافت‌کنندگان اسناد مناقصه از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه (۲۶/۱۲/۱۳۹۹) به مدت  ۱۵روزکاری تا پایان وقت اداری(ساعت۱۶:۰۰) تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰مهلت دارند که پیشنهادات خود را برابر اسناد مناقصه به شرکت فولاد جهان‌آرا اروند به نشانی خرمشهر،خیابان فردوسی، نبش کوچه گلشن، ساختمان شهید جهان‌آرا، پلاک۳۰، تلفن : ۴-۵۳۵۱۲۳۷۱ (۰۶۱) و  نمابر: ۵۳۵۱۲۳۱۹ (۰۶۱)  و کدپستی ۶۴۱۵۹۴۳۶۹۵ ۰۷۶۴ تحویل نمایند. مقتضی است پس از دریافت اسناد درصورت انصراف از شرکت در مناقصه مراتب را تا تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰کتباً اعلام فرمایند.

 ۹-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(بیست و یک میلیارد ریال) مطابق بخشنامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

۱۰- پیشنهادهای فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱- پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمینهای مخدوش یا کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر نخواهد شد.

۱۲– هزینه آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تلفن تماس: ۵۳۵۱۲۳۷۱-۰۶۱ داخلی ۶۱۲ ، خانم لطفی

فکس: ۵۳۵۱۲۴۱۹ -۰۶۱  

www.ajs.co.ir

بازگشت به فهرست اخبار