گزارش پیشرفت پروژه

شرکت فولاد جهان آرا اروند

31 تیرماه 1401

منتهی به روز 31 تیرماه 1401 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 98/81 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 100 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 99/94 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 100 درصد و در بخش نصب 98/63 درصد و در بخش تست و راه اندازی 95/11 درصد و در بخش آموزش 30/00 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 100 درصد، در پروژه آب شیرین کن 92/42 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

20 خرداد ماه 1401

منتهی به روز 20 خرداد ماه 1401 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 98/26 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 100 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 99/38 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 100 درصد و در بخش نصب 97/93 درصد و در بخش تست و راه اندازی 91/32 درصد و در بخش آموزش 30/00 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 100 درصد، در پروژه آب شیرین کن 92/16 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

6 خرداد ماه 1401

منتهی به روز 6 خرداد ماه 1401 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 98/09 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 100 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 99/37 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 100 درصد و در بخش نصب 97/63 درصد و در بخش تست و راه اندازی 89/30 درصد و در بخش آموزش 26/50 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 100 درصد، در پروژه آب شیرین کن 91/89 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

26 فروردین ماه 1401

منتهی به روز 26 فروردین ماه ماه 1401 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 97/02 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 100 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 98/41 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 100 درصد و در بخش نصب 96/50 درصد و در بخش تست و راه اندازی 77/47 درصد و در بخش آموزش 26/50 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 100 درصد، در پروژه آب شیرین کن 89/78 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

19 فروردین ماه 1401

منتهی به روز 19 فروردین ماه ماه 1401 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 96/92 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 100 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 98/41 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 100 درصد و در بخش نصب 96/34 درصد و در بخش تست و راه اندازی 75/54 درصد و در بخش آموزش 26/50 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 100 درصد، در پروژه آب شیرین کن 89/76 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

10 دی ماه 1400

منتهی به روز 10 دی ماه 1400 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 94/33 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 100 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 97/63 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/95 درصد و در بخش نصب 91/71 درصد و در بخش تست و راه اندازی 41/21 درصد و در بخش آموزش 15/00 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 100 درصد، در پروژه آب شیرین کن 88/93 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

19 شهریور 1400

منتهی به روز 19 شهریورماه 1400 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 90/81 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 100 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 94/48 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/78 درصد و در بخش نصب 86/34 درصد و در بخش تست و راه اندازی 21/69 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 99/26 درصد، در پروژه آب شیرین کن 84/26 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

17 اردیبهشت 1400

منتهی به روز 17 اردیبهشت ماه 1400 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 87/85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 92/89 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/56 درصد و در بخش نصب 79/04 درصد و در بخش تست و راه اندازی 6/48 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 98/22 درصد، در پروژه آب شیرین کن 73/72 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

27 فروردین 1400

منتهی به روز 27 فروردین ماه 1400 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 87/45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 92/65 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/56 درصد و در بخش نصب 77/85 درصد و در بخش تست و راه اندازی 6/04 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 98/12 درصد، در پروژه آب شیرین کن 71/07 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

20 فروردین 1400

منتهی به روز 20 فروردین ماه 1400 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 87/21 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 92/65 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/56 درصد و در بخش نصب 77/15 درصد و در بخش تست و راه اندازی 3/38 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 98/07 درصد، در پروژه آب شیرین کن 70/76 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

13 فروردین 1400

منتهی به روز 13 فروردین ماه 1400 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 87/08 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 92/63 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/56 درصد و در بخش نصب 76/80 درصد و در بخش تست و راه اندازی 2/29 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 98/05 درصد، در پروژه آب شیرین کن 70/52 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

8 اسفند ماه 1399

منتهی به روز 8 اسفند ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 86/15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 92/63 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/56 درصد و در بخش نصب 72/85 درصد و در بخش تست و راه اندازی 48/1 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/77 درصد، در پروژه آب شیرین کن 69/55 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

1 اسفند ماه 1399

منتهی به روز 1 اسفند ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 85/74 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 92/15 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/52 درصد و در بخش نصب 72/28 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/76 درصد، در پروژه آب شیرین کن 69/04 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

17 بهمن ماه 1399

منتهی به روز 17 بهمن ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 85/21 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 92/03 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/51 درصد و در بخش نصب 70/22 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/68 درصد، در پروژه آب شیرین کن 68/80 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

26 دی ماه 1399

منتهی به روز 26 دی ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 84/49 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 91/65 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/37 درصد و در بخش نصب 68/00 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/65 درصد، در پروژه آب شیرین کن 66/72 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

19 دی ماه 1399

منتهی به روز 19 دی ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 84/31 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 91/64 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/37 درصد و در بخش نصب 67/28 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/65 درصد، در پروژه آب شیرین کن 66/09 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

12 دی ماه 1399

منتهی به روز 12 دی ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 83/94 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 91/63 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 99/34 درصد و در بخش نصب 65/69 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/64 درصد، در پروژه آب شیرین کن 65/95 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

30 مهرماه 1399

منتهی به روز 30 آبان ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 82/65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 91/51 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/73 درصد و در بخش نصب 60/90 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/36 درصد، در پروژه آب شیرین کن 64/99 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

18 مهرماه 1399

منتهی به روز 18 مهرماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 80/76 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 90/26 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/58 درصد و در بخش نصب 55/41 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 97/02 درصد، در پروژه آب شیرین کن 64/03 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

11 مهرماه 1399

منتهی به روز 11 مهرماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 80/47 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 90/01 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/54 درصد و در بخش نصب 54/50 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/97 درصد، در پروژه آب شیرین کن 63/71 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

4 مهرماه 1399

منتهی به روز 4 مهرماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 80/03 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 90/00 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/50 درصد و در بخش نصب 53/90 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/91 درصد، در پروژه آب شیرین کن 63/71 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

28 شهریورماه 1399

منتهی به روز 28 شهریورماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 79/92 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 89/62 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/39 درصد و در بخش نصب 53/27 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/85 درصد، در پروژه آب شیرین کن 63/57 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

21 شهریورماه 1399

منتهی به روز 21 شهریورماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 79/63 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 89/59 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/36 درصد و در بخش نصب 52/06 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/79 درصد، در پروژه آب شیرین کن 63/42 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

14 شهریورماه 1399

منتهی به روز 14 شهریورماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 79/19 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/53 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 89/20 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/32 درصد و در بخش نصب 51/00 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/70 درصد، در پروژه آب شیرین کن 62/90 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

6 شهریورماه 1399

منتهی به روز 6 شهریورماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 78/91 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/48 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 88/84 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/25 درصد و در بخش نصب 50/62 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/62 درصد، در پروژه آب شیرین کن 62/66 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

31 مردادماه 1399

منتهی به روز 31 مردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 78/57 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/48 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 88/77 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/16 درصد و در بخش نصب 49/37 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/59 درصد، در پروژه آب شیرین کن 62/29 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

24 مردادماه 1399

منتهی به روز 24 مردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 78/39 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/48 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 88/74 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 98/06 درصد و در بخش نصب 48/74 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/39 درصد، در پروژه آب شیرین کن 62/16 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

17 مردادماه 1399

منتهی به روز 17 مردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 78/15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/48 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 88/61 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/96 درصد و در بخش نصب 48/04 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/21 درصد، در پروژه آب شیرین کن 61/89 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

10 مردادماه 1399

منتهی به روز 10 مردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 77/72 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/48 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 88/50 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/82 درصد و در بخش نصب 46/51 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 96/05 درصد، در پروژه آب شیرین کن 61/51 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

3 مردادماه 1399

منتهی به روز 3 مردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 77/34 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/48 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 88/48 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/68 درصد و در بخش نصب 45/04 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 95/93 درصد، در پروژه آب شیرین کن 61/45 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

27 تیرماه 1399

منتهی به روز 27 تیرماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 76/09 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/27 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 86/78 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/65 درصد و در بخش نصب 43/22 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 95/38 درصد، در پروژه آب شیرین کن 60/69 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

20 تیرماه 1399

منتهی به روز 20 تیرماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 75/83 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/27 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 86/69 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/62 درصد و در بخش نصب 42/34 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 95/38 درصد، در پروژه آب شیرین کن 60/69 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

13 تیرماه 1399

منتهی به روز 13 تیرماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 75/48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/27 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 86/65 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/57 درصد و در بخش نصب 40/92 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 95/36 درصد، در پروژه آب شیرین کن 60/43 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

6 تیرماه 1399

منتهی به روز 6 تیرماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 75/19 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 99/27 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 86/42 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/54 درصد و در بخش نصب 40/14 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 95/34 درصد، در پروژه آب شیرین کن 60/17 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

30 خردادماه 99

منتهی به روز 30 خردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 74/72 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/99 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 85/75 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/48 درصد و در بخش نصب 39/65 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 95/17 درصد، در پروژه آب شیرین کن 60/06 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

23 خردادماه 99

منتهی به روز 23 خردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 74/36 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/99 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 85/35 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/44 درصد و در بخش نصب 38/93 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 95/17 درصد، در پروژه آب شیرین کن 60/06 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

16 خردادماه 99

منتهی به روز 16 خردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 73/94 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/99 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 85/02 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/26 درصد و در بخش نصب 37/95 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/93 درصد، در پروژه آب شیرین کن 59/54 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

9 خردادماه 99

منتهی به روز 9 خردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 73/60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/99 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 84/73 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/02 درصد و در بخش نصب 37/12 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/77 درصد، در پروژه آب شیرین کن 59/02 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

2 خردادماه 99

منتهی به روز 2 خردادماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 73/09 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/95 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 83/97 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 97/01 درصد و در بخش نصب 36/66 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/66 درصد، در پروژه آب شیرین کن 58/75 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

26 اردیبهشت ماه 99

منتهی به روز 26 اردیبهشت ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 72/83 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/95 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 83/76 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 96/94 درصد و در بخش نصب 36/03 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/65 درصد، در پروژه آب شیرین کن 58/59 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

19 اردیبهشت ماه 99

منتهی به روز 19 اردیبهشت ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 72/50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/95 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 83/53 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 96/64 درصد و در بخش نصب 35/37 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/59 درصد، در پروژه آب شیرین کن 58/34 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

12 اردیبهشت ماه 99

منتهی به روز 12 اردیبهشت ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 72/33 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/95 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 83/43 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 96/59 درصد و در بخش نصب 34/87 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/5 درصد، در پروژه آب شیرین کن 58/03 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

5 اردیبهشت ماه 99

منتهی به روز 5 اردیبهشت ماه 99 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 72/10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/95 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 83/21 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 96/48 درصد و در بخش نصب 34/41 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/41 درصد، در پروژه آب شیرین کن 55/70 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

23 اسفندماه 1398

منتهی به روز بیست و سوم اسفندماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 71/20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/74 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 82/12 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 96/13 درصد و در بخش نصب 32/96 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/23 درصد، در پروژه آب شیرین کن 53/18 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

16 اسفندماه 1398

منتهی به روز شانزدهم اسفندماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 71/03 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/74 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 81/99 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 96/09 درصد و در بخش نصب 32/69 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 94/13 درصد، در پروژه آب شیرین کن 52/52 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

9 اسفندماه 1398

منتهی به روز نهم اسفندماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 70/72 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/74 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 81/91 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 95/31 درصد و در بخش نصب 32/2 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 93/95 درصد، در پروژه آب شیرین کن 52/09 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

1 اسفندماه 1398

منتهی به روز یکم اسفندماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 70/40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/59 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 81/70 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 94/75 درصد و در بخش نصب 31/75 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 93/87 درصد، در پروژه آب شیرین کن 51/63 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

25 بهمن ماه 1398

منتهی به روز بیست و پنجم بهمن ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 70/15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/59 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 80/96 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 94/29 درصد و در بخش نصب 31/11 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 93/78 درصد، در پروژه آب شیرین کن 51/20 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

18 بهمن ماه 1398

منتهی به روز هجدهم بهمن ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 69/58 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/59 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 80/96 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 93/97 درصد و در بخش نصب 30/20 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 93/60 درصد، در پروژه آب شیرین کن 50/92 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

11 بهمن ماه 1398

منتهی به روز یازدهم بهمن ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 69 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/59 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 80/57 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 93/14 درصد و در بخش نصب 29/77 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 93/47 درصد، در پروژه آب شیرین کن 50/79 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 100 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

4 بهمن ماه 1398

منتهی به روز چهارم بهمن ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 68/74 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/58 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 80/51 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 92/73 درصد و در بخش نصب 28/79 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 93/37 درصد، در پروژه آب شیرین کن 50/37 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/72 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

27 دی ماه 1398

منتهی به روز بیست و هفتم دی ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 68/30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/51 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 79/94 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 92/45 درصد و در بخش نصب 28/30 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 93/24 درصد، در پروژه آب شیرین کن 50/12 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

20 دی ماه 1398

منتهی به روز بیستم دی ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 67/98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/38 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 79/94 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 91/93 درصد و در بخش نصب 27/39 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 92/81 درصد، در پروژه آب شیرین کن 49/76 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

13 دی ماه 1398

منتهی به روز سیزدهم دی ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 67/58 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/38 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 79/45 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 91/76 درصد و در بخش نصب 26/85 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 92/51 درصد، در پروژه آب شیرین کن 49/30 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

6 دی ماه 1398

منتهی به روز ششم دی ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 67/31 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/38 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 79/18 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 91/53 درصد و در بخش نصب 26/45 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 92/24 درصد، در پروژه آب شیرین کن 48/77 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

29 آذر ماه 1398

منتهی به روز بیست و نهم آذرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 67/07 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/38 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 78/96 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 91/06 درصد و در بخش نصب 26/24 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 90/99 درصد، در پروژه آب شیرین کن 48/14 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

22 آذر ماه 1398

منتهی به روز بیست و دوم آذرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 66/87 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/38 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 78/79 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 90/60 درصد و در بخش نصب 26/12 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 83/10 درصد، در پروژه آب شیرین کن 46/9 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

15 آذر ماه 1398

منتهی به روز پانزدهم آذرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 66/53 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 98/38 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 78/32 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 90/26 درصد و در بخش نصب 25/94 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 82/60 درصد، در پروژه آب شیرین کن 45/7 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

8 آذر ماه 1398

منتهی به روز هشتم آذرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 66/33 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/57 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 78/17 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 90/15 درصد و در بخش نصب 25/63 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 82/11 درصد، در پروژه آب شیرین کن 44/25 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

ا آذر ماه 1398

منتهی به روز اول آذرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 66/22 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/57 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 78/09 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 89/96 درصد و در بخش نصب 25/50 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 81/93 درصد، در پروژه آب شیرین کن 41/95 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

24 ابان ماه 1398

منتهی به روز بیست و چهارم آبان ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 66/14 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/57 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 78/09 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 89/81 درصد و در بخش نصب 25/30 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 81/58 درصد، در پروژه آب شیرین کن 37/55 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/63 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

17 ابان ماه 1398

منتهی به روز هفدهم آبان ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 65/61 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/57 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 77/26 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 89/45 درصد و در بخش نصب 25/05 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 81/35 درصد، در پروژه آب شیرین کن 36/61 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/45 درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

10 ابان ماه 1398

منتهی به روز دهم آبان ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 65/43 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/57 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 77/03 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 89/29 درصد و در بخش نصب 24/85 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 81/18 درصد، در پروژه آب شیرین کن 35/8 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 99/39درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

3 ابان ماه 1398

منتهی به روز سوم آبان ماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 64/51 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/19 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 75/42 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 89/08 درصد و در بخش نصب 24/50 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 80/92 درصد، در پروژه آب شیرین کن 34/9 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 98/59درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

26 مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و ششم مهرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 64/33 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/19 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 75/17 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 89/00 درصد و در بخش نصب 24/29 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 80/73 درصد، در پروژه آب شیرین کن 34/1 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 98/59درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

19 مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز نوزدهم مهرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 64/11 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/19 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 74/93 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 88/91 درصد و در بخش نصب 23/93 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 74/28 درصد، در پروژه آب شیرین کن 33/3 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 95/26درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

12 مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز دوازدهم مهرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 63/70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 74/36 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 88/57 درصد و در بخش نصب 23/11 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 73/65 درصد، در پروژه آب شیرین کن 32/42 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 92/28درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

5 مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز پنجم مهرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 63/30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 73/79 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 88/57 درصد و در بخش نصب 23/11 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 73/25 درصد، در پروژه آب شیرین کن 31/96 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 88/98درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

29 شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و نهم شهریورماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 63/10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 73/58 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 88/38 درصد و در بخش نصب 22/81 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 73/08 درصد، در پروژه آب شیرین کن 30/99 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 88/98درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

22 شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و دوم شهریورماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 62/53 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 72/66 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 88/13 درصد و در بخش نصب 22/48 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 72/38 درصد، در پروژه آب شیرین کن 28/59 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 88/98درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

15 شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز پانزدهم شهریورماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 62/41 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 72/57 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 87/97 درصد و در بخش نصب 22/27درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 72/01 درصد، در پروژه آب شیرین کن 27/89 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 88/98درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

8 شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز هشتم شهریورماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 62/05درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 72/24 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 87/65 درصد و در بخش نصب 21/68 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 72/01 درصد، در پروژه آب شیرین کن 27/89 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 88/98درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

1 شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز اول شهریورماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 61/56 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 71/57 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 87/29 درصد و در بخش نصب 21/27 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 71/10 درصد، در پروژه آب شیرین کن 27/61 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 87/19درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

27 مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و هفتم مردادماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 61/45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 71/57 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 87/01 درصد و در بخش نصب 21/04 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 70/83 درصد، در پروژه آب شیرین کن 27/07 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 85/90 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

18 مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز هجدهم مردادماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 61/3 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 71/51 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 86/87 درصد و در بخش نصب 20/63 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 70/32 درصد، در پروژه آب شیرین کن 25/98 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 83/26 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

11 مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز یازدهم مردادماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 61/1 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 71/41 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 86/62 درصد و در بخش نصب 20/28 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 69/85 درصد، در پروژه آب شیرین کن 24/80 درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز 77/96 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

04 مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز چهارم مردادماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 60/78 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 71/27 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 86/25 درصد و در بخش نصب 19/39 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 69/44 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 23/53 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

28 تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و هشتم تیرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 60/11 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 70/39 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 86/02 درصد و در بخش نصب 18/54 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 68/98 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 22/93 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

21 تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و یکم تیرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 59/75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 70/07 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 85/83 درصد و در بخش نصب 17/78 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 68/01 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 22/10 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

14 تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز چهاردهم تیرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 59/54 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/12 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 69/84 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 85/67 درصد و در بخش نصب 17/5 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 67/59 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 20/71 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

10 تیرماه ۱۳۹۸

تا روز دهم تیرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 59/18 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/1 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 69/48 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 85/46 درصد و در بخش نصب 16/89 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 66/51 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 13/50 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

1 تیرماه ۱۳۹۸

تا روز اول تیرماه 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 58/976 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 97/1 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 69/48 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 85/06 درصد و در بخش نصب 16/34 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 65/96 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 12/75 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

20 خرداد ۱۳۹۸

تا روز بیستم خرداد 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 56/59 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 96/2 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 65/15 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 84/51 درصد و در بخش نصب 15/66 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 64/49 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 11/80 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

11 خرداد ۱۳۹۸

تا روز یازدهم خرداد 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 56/04 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با 96/2 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 64/9 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 83/36 درصد و در بخش نصب 14/79 درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق 62/18 درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز 11/33 درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

27 اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و هفتم اردیبهشت 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 55/8 درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 64/9 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 83 درصد و در بخش نصب 14/2 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

20 اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و پنجم اردیبهشت 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 54/95 درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 63/76 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 82/29 درصد و در بخش نصب 13/51 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

06 اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز ششم اردیبهشت 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع 54/18 درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 63/57 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان 81/03 درصد و در بخش نصب 11/65 درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

30 فروردین ۱۳۹۸

تا 30 فروردین 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند 53/76 درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 63/05 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  80/72 درصد و در بخش نصب 11/15 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

تا 19 فروردین 1398 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند 52/94 درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 61/94 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  80/40 درصد و در بخش نصب 10/19 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

پایان اسفندماه 1397

تا پایان اسفند 1397 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند 52/52 درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 61/29 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  80/40 درصد و در بخش نصب 9/74 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم

نیمه اول اسفند 97

تا نیمه اول اسفند 1397 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند 51/66 درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 60/22 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  79/46 درصد و در بخش نصب 9/06 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم 

پایان بهمن ماه 1397

تا پایان بهمن ماه 1397 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند 51/26 درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 60/00 درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  78/46 درصد و در بخش نصب 8/66 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

22 بهمن 1397

تا 22 بهمن ماه 1397 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با 95/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 59/84 درصد، در بخش ساخت و ساز 39/78 درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی 77/15 درصد و در بخش نصب و راه اندازی 7/9 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

دی ماه 1397

تا دی ماه 1397 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با 90/65 درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود 33/53 درصد، در بخش ساخت و ساز 25/80 درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی 55/27 درصد و در بخش نصب و راه اندازی 0/17 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

آذرماه 1397

تا آذر ماه 1397 پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه با 44/59 درصد، در بخش مهندسی پیشرفتی در حدود 94/4 درصد، در بخش تدارکات پیشرفت پروژه در حدود 51/06 درصد بوده است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی 77/89 درصد و در بخش نصب و راه اندازی 4/29 درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

1395/08/02

بازگشایی L/C

1394/10/04

شروع پروژه

1395/01/21

عقد قراردادهای خارجی

1394/01/21

شروع تجهیز کارگاه

C1
غبارگیر
فلزی ( چند تن) 2040
لوله گذاری 6800 inch
کابل کشی 17000 m
مدت زمان انجام کار 6 ماه
شرکت نصاب MMT
C2
کوره
فلزی ( چند تن) 4960
لوله گذاری 13000 inch
کابل کشی 61090 m
مدت زمان انجام کار 10 ماه
شرکت نصاب EOS
C3
CCM
فلزی ( چند تن) 2408
لوله گذاری 23000 inch
کابل کشی 36075 m
مدت زمان انجام کار 12 ماه
شرکت نصاب MMTE