گزارش پیشرفت پروژه

شرکت فولاد جهان آرا اروند

۳۱ تیرماه ۱۴۰۱

منتهی به روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۹۸/۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۱۰۰ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۹/۹۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۱۰۰ درصد و در بخش نصب ۹۸/۶۳ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۹۵/۱۱ درصد و در بخش آموزش ۳۰/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۱۰۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۹۲/۴۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

منتهی به روز ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۹۸/۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۱۰۰ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۹/۳۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۱۰۰ درصد و در بخش نصب ۹۷/۹۳ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۹۱/۳۲ درصد و در بخش آموزش ۳۰/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۱۰۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۹۲/۱۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

منتهی به روز ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۹۸/۰۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۱۰۰ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۹/۳۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۱۰۰ درصد و در بخش نصب ۹۷/۶۳ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۸۹/۳۰ درصد و در بخش آموزش ۲۶/۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۱۰۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۹۱/۸۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱

منتهی به روز ۲۶ فروردین ماه ماه ۱۴۰۱ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۹۷/۰۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۱۰۰ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۸/۴۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۱۰۰ درصد و در بخش نصب ۹۶/۵۰ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۷۷/۴۷ درصد و در بخش آموزش ۲۶/۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۱۰۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۸۹/۷۸ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱

منتهی به روز ۱۹ فروردین ماه ماه ۱۴۰۱ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۹۶/۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۱۰۰ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۸/۴۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۱۰۰ درصد و در بخش نصب ۹۶/۳۴ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۷۵/۵۴ درصد و در بخش آموزش ۲۶/۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۱۰۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۸۹/۷۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۰ دی ماه ۱۴۰۰

منتهی به روز ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۹۴/۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۱۰۰ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۷/۶۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۹۵ درصد و در بخش نصب ۹۱/۷۱ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۴۱/۲۱ درصد و در بخش آموزش ۱۵/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۱۰۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۸۸/۹۳ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

منتهی به روز ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۰ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۹۰/۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۱۰۰ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۴/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۷۸ درصد و در بخش نصب ۸۶/۳۴ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۲۱/۶۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۹/۲۶ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۸۴/۲۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

منتهی به روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۷/۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۲/۸۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۵۶ درصد و در بخش نصب ۷۹/۰۴ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۶/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۸/۲۲ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۷۳/۷۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

منتهی به روز ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۷/۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۲/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۵۶ درصد و در بخش نصب ۷۷/۸۵ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۶/۰۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۸/۱۲ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۷۱/۰۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

منتهی به روز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۷/۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۲/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۵۶ درصد و در بخش نصب ۷۷/۱۵ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۳/۳۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۸/۰۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۷۰/۷۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۳ فروردین ۱۴۰۰

منتهی به روز ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۷/۰۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۲/۶۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۵۶ درصد و در بخش نصب ۷۶/۸۰ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۲/۲۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۸/۰۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۷۰/۵۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۸ اسفند ماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۸ اسفند ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۶/۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۲/۶۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۵۶ درصد و در بخش نصب ۷۲/۸۵ درصد و در بخش تست و راه اندازی ۴۸/۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۷۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۹/۵۵ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱ اسفند ماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱ اسفند ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۵/۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۲/۱۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۵۲ درصد و در بخش نصب ۷۲/۲۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۷۶ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۹/۰۴ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۷ بهمن ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۵/۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۲/۰۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۵۱ درصد و در بخش نصب ۷۰/۲۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۶۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۸/۸۰ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۶ دی ماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۲۶ دی ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۴/۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۱/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۳۷ درصد و در بخش نصب ۶۸/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۶۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۶/۷۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۹ دی ماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۹ دی ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۴/۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۱/۶۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۳۷ درصد و در بخش نصب ۶۷/۲۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۶۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۶/۰۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۲ دی ماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۲ دی ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۳/۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۱/۶۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۹/۳۴ درصد و در بخش نصب ۶۵/۶۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۶۴ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۵/۹۵ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۳۰ آبان ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۲/۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۱/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۷۳ درصد و در بخش نصب ۶۰/۹۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۳۶ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۴/۹۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۸ مهرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۸ مهرماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۰/۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۰/۲۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۵۸ درصد و در بخش نصب ۵۵/۴۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۷/۰۲ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۴/۰۳ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۱۱ مهرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۱ مهرماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۰/۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۰/۰۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۵۴ درصد و در بخش نصب ۵۴/۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۹۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۳/۷۱ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۴ مهرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۴ مهرماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۸۰/۰۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۹۰/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۵۰ درصد و در بخش نصب ۵۳/۹۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۹۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۳/۷۱ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۲۸ شهریورماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۹/۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۹/۶۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۳۹ درصد و در بخش نصب ۵۳/۲۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۸۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۳/۵۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۲۱ شهریورماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۹/۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۹/۵۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۳۶ درصد و در بخش نصب ۵۲/۰۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۷۹ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۳/۴۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۴ شهریورماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۹/۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۵۳ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۹/۲۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۳۲ درصد و در بخش نصب ۵۱/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۷۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۲/۹۰ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۶ شهریورماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۶ شهریورماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۸/۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۴۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۸/۸۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۲۵ درصد و در بخش نصب ۵۰/۶۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۶۲ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۲/۶۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۳۱ مردادماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۳۱ مردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۸/۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۴۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۸/۷۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۱۶ درصد و در بخش نصب ۴۹/۳۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۵۹ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۲/۲۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۴ مردادماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۲۴ مردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۸/۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۴۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۸/۷۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۸/۰۶ درصد و در بخش نصب ۴۸/۷۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۳۹ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۲/۱۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۷ مردادماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۷ مردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۸/۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۴۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۸/۶۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۹۶ درصد و در بخش نصب ۴۸/۰۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۲۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۱/۸۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۰ مردادماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۰ مردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۷/۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۴۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۸/۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۸۲ درصد و در بخش نصب ۴۶/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۶/۰۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۱/۵۱ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۳ مردادماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۳ مردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۷/۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۴۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۸/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۶۸ درصد و در بخش نصب ۴۵/۰۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۵/۹۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۱/۴۵ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۷ تیرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۲۷ تیرماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۶/۰۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۲۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۶/۷۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۶۵ درصد و در بخش نصب ۴۳/۲۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۵/۳۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۰/۶۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۲۰ تیرماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۵/۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۲۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۶/۶۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۶۲ درصد و در بخش نصب ۴۲/۳۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۵/۳۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۰/۶۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۳ تیرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۱۳ تیرماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۵/۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۲۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۶/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۵۷ درصد و در بخش نصب ۴۰/۹۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۵/۳۶ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۰/۴۳ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۶ تیرماه ۱۳۹۹

منتهی به روز ۶ تیرماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۵/۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۹/۲۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۶/۴۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۵۴ درصد و در بخش نصب ۴۰/۱۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۵/۳۴ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۰/۱۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۳۰ خردادماه ۹۹

منتهی به روز ۳۰ خردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۴/۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۵/۷۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۴۸ درصد و در بخش نصب ۳۹/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۵/۱۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۰/۰۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۳ خردادماه ۹۹

منتهی به روز ۲۳ خردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۴/۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۵/۳۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۴۴ درصد و در بخش نصب ۳۸/۹۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۵/۱۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۶۰/۰۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۶ خردادماه ۹۹

منتهی به روز ۱۶ خردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۳/۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۵/۰۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۲۶ درصد و در بخش نصب ۳۷/۹۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۹۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۹/۵۴ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۹ خردادماه ۹۹

منتهی به روز ۹ خردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۳/۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۴/۷۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۰۲ درصد و در بخش نصب ۳۷/۱۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۷۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۹/۰۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲ خردادماه ۹۹

منتهی به روز ۲ خردادماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۳/۰۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۳/۹۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۷/۰۱ درصد و در بخش نصب ۳۶/۶۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۶۶ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۸/۷۵ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹

منتهی به روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۲/۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۳/۷۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۶/۹۴ درصد و در بخش نصب ۳۶/۰۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۶۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۸/۵۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۹ اردیبهشت ماه ۹۹

منتهی به روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۲/۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۳/۵۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۶/۶۴ درصد و در بخش نصب ۳۵/۳۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۵۹ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۸/۳۴ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹

منتهی به روز ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۲/۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۳/۴۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۶/۵۹ درصد و در بخش نصب ۳۴/۸۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۸/۰۳ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۵ اردیبهشت ماه ۹۹

منتهی به روز ۵ اردیبهشت ماه ۹۹ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۲/۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۹۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۳/۲۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۶/۴۸ درصد و در بخش نصب ۳۴/۴۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۴۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۵/۷۰ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۳ اسفندماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۱/۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۷۴ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۲/۱۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۶/۱۳ درصد و در بخش نصب ۳۲/۹۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۲۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۳/۱۸ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸

منتهی به روز شانزدهم اسفندماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۱/۰۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۷۴ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۱/۹۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۶/۰۹ درصد و در بخش نصب ۳۲/۶۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۴/۱۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۲/۵۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۹ اسفندماه ۱۳۹۸

منتهی به روز نهم اسفندماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۰/۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۷۴ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۱/۹۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۵/۳۱ درصد و در بخش نصب ۳۲/۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۳/۹۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۲/۰۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱ اسفندماه ۱۳۹۸

منتهی به روز یکم اسفندماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۰/۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۵۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۱/۷۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۴/۷۵ درصد و در بخش نصب ۳۱/۷۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۳/۸۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۱/۶۳ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۷۰/۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۵۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۰/۹۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۴/۲۹ درصد و در بخش نصب ۳۱/۱۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۳/۷۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۱/۲۰ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۹/۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۵۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۰/۹۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۳/۹۷ درصد و در بخش نصب ۳۰/۲۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۳/۶۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۰/۹۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز یازدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۵۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۰/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۳/۱۴ درصد و در بخش نصب ۲۹/۷۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۳/۴۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۰/۷۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۱۰۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز چهارم بهمن ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۸/۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۵۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۸۰/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۲/۷۳ درصد و در بخش نصب ۲۸/۷۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۳/۳۷ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۰/۳۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۷۲ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و هفتم دی ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۸/۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۵۱ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۹/۹۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۲/۴۵ درصد و در بخش نصب ۲۸/۳۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۳/۲۴ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۵۰/۱۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ دی ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیستم دی ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۷/۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۳۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۹/۹۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۱/۹۳ درصد و در بخش نصب ۲۷/۳۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۲/۸۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۹/۷۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز سیزدهم دی ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۷/۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۳۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۹/۴۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۱/۷۶ درصد و در بخش نصب ۲۶/۸۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۲/۵۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۹/۳۰ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۶ دی ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز ششم دی ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۷/۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۳۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۹/۱۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۱/۵۳ درصد و در بخش نصب ۲۶/۴۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۲/۲۴ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۸/۷۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۷/۰۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۳۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۸/۹۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۱/۰۶ درصد و در بخش نصب ۲۶/۲۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۹۰/۹۹ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۸/۱۴ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۶/۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۳۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۸/۷۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۰/۶۰ درصد و در بخش نصب ۲۶/۱۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۳/۱۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۶/۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز پانزدهم آذرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۶/۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۸/۳۸ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۸/۳۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۰/۲۶ درصد و در بخش نصب ۲۵/۹۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۲/۶۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۵/۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۸ آذر ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز هشتم آذرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۶/۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۵۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۸/۱۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۹۰/۱۵ درصد و در بخش نصب ۲۵/۶۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۲/۱۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۴/۲۵ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

ا آذر ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز اول آذرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۶/۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۵۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۸/۰۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۹/۹۶ درصد و در بخش نصب ۲۵/۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۱/۹۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۴۱/۹۵ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۲۴ ابان ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و چهارم آبان ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۶/۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۵۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۸/۰۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۹/۸۱ درصد و در بخش نصب ۲۵/۳۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۱/۵۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۷/۵۵ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۶۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۷ ابان ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز هفدهم آبان ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۵/۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۵۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۷/۲۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۹/۴۵ درصد و در بخش نصب ۲۵/۰۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۱/۳۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۶/۶۱ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۴۵ درصد پیشرفت تا خرداد ماه  داشته است. » بیشتر بدانم

۱۰ ابان ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز دهم آبان ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۵/۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۵۷ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۷/۰۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۹/۲۹ درصد و در بخش نصب ۲۴/۸۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۱/۱۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۵/۸ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۹/۳۹درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۳ ابان ماه ۱۳۹۸

منتهی به روز سوم آبان ماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۴/۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۵/۴۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۹/۰۸ درصد و در بخش نصب ۲۴/۵۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۰/۹۲ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۴/۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۸/۵۹درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۶ مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و ششم مهرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۴/۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۵/۱۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۹/۰۰ درصد و در بخش نصب ۲۴/۲۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۸۰/۷۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۴/۱ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۸/۵۹درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۹ مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز نوزدهم مهرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۴/۱۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۹ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۴/۹۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۸/۹۱ درصد و در بخش نصب ۲۳/۹۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۴/۲۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۳/۳ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۵/۲۶درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۲ مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز دوازدهم مهرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۳/۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۴/۳۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۸/۵۷ درصد و در بخش نصب ۲۳/۱۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۳/۶۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۲/۴۲ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۹۲/۲۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۵ مهرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز پنجم مهرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۳/۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۳/۷۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۸/۵۷ درصد و در بخش نصب ۲۳/۱۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۳/۲۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۱/۹۶ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۳/۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۳/۵۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۸/۳۸ درصد و در بخش نصب ۲۲/۸۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۳/۰۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۳۰/۹۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۲ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۲/۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۲/۶۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۸/۱۳ درصد و در بخش نصب ۲۲/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۲/۳۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۸/۵۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۵ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۲/۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۲/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۹۷ درصد و در بخش نصب ۲۲/۲۷درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۲/۰۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۸۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۸ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز هشتم شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۲/۰۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۲/۲۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۶۵ درصد و در بخش نصب ۲۱/۶۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۲/۰۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۸۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز اول شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۲۹ درصد و در بخش نصب ۲۱/۲۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۱/۱۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۶۱ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۷/۱۹درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و هفتم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۰۱ درصد و در بخش نصب ۲۱/۰۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۰/۸۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۰۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۵/۹۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۸ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز هجدهم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۸۷ درصد و در بخش نصب ۲۰/۶۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۰/۳۲ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۵/۹۸ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۳/۲۶ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز یازدهم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۴۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۶۲ درصد و در بخش نصب ۲۰/۲۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۹/۸۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۴/۸۰ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۷۷/۹۶ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۰۴ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز چهارم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۰/۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۲۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۲۵ درصد و در بخش نصب ۱۹/۳۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۹/۴۴ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۳/۵۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۸ تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و هشتم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۰/۱۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۰/۳۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۰۲ درصد و در بخش نصب ۱۸/۵۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۸/۹۸ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۲/۹۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۱ تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و یکم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۹/۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۰/۰۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۸۳ درصد و در بخش نصب ۱۷/۷۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۸/۰۱ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۲/۱۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۴ تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز چهاردهم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۹/۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۹/۸۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۶۷ درصد و در بخش نصب ۱۷/۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۷/۵۹ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۰/۷۱ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۰ تیرماه ۱۳۹۸

تا روز دهم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۹/۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۹/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۴۶ درصد و در بخش نصب ۱۶/۸۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۶/۵۱ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۳/۵۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱ تیرماه ۱۳۹۸

تا روز اول تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۸/۹۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۹/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۰۶ درصد و در بخش نصب ۱۶/۳۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۵/۹۶ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۲/۷۵ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تا روز بیستم خرداد ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۶/۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۶/۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۵/۱۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۴/۵۱ درصد و در بخش نصب ۱۵/۶۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۴/۴۹ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۱/۸۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

تا روز یازدهم خرداد ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۶/۰۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۶/۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۴/۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۳/۳۶ درصد و در بخش نصب ۱۴/۷۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۲/۱۸ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۱/۳۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۵/۸ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۴/۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۳ درصد و در بخش نصب ۱۴/۲ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۴/۹۵ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۷۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۲/۲۹ درصد و در بخش نصب ۱۳/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز ششم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۴/۱۸ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۱/۰۳ درصد و در بخش نصب ۱۱/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۳۰ فروردین ۱۳۹۸

تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۳/۷۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۰۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۷۲ درصد و در بخش نصب ۱۱/۱۵ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۲/۹۴ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۱/۹۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۴۰ درصد و در بخش نصب ۱۰/۱۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

پایان اسفندماه ۱۳۹۷

تا پایان اسفند ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۲/۵۲ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۱/۲۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۴۰ درصد و در بخش نصب ۹/۷۴ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم

نیمه اول اسفند ۹۷

تا نیمه اول اسفند ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۱/۶۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۰/۲۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۷۹/۴۶ درصد و در بخش نصب ۹/۰۶ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم 

پایان بهمن ماه ۱۳۹۷

تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۱/۲۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۰/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۷۸/۴۶ درصد و در بخش نصب ۸/۶۶ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۵۹/۸۴ درصد، در بخش ساخت و ساز ۳۹/۷۸ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۱۵ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۷/۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

دی ماه ۱۳۹۷

تا دی ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۰/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۳۳/۵۳ درصد، در بخش ساخت و ساز ۲۵/۸۰ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۵۵/۲۷ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۰/۱۷ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

آذرماه ۱۳۹۷

تا آذر ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه با ۴۴/۵۹ درصد، در بخش مهندسی پیشرفتی در حدود ۹۴/۴ درصد، در بخش تدارکات پیشرفت پروژه در حدود ۵۱/۰۶ درصد بوده است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۸۹ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۴/۲۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

۱۳۹۵/۰۸/۰۲

بازگشایی L/C

۱۳۹۴/۱۰/۰۴

شروع پروژه

۱۳۹۵/۰۱/۲۱

عقد قراردادهای خارجی

۱۳۹۴/۰۱/۲۱

شروع تجهیز کارگاه

C1
غبارگیر
فلزی ( چند تن) ۲۰۴۰
لوله گذاری ۶۸۰۰ inch
کابل کشی ۱۷۰۰۰ m
مدت زمان انجام کار ۶ ماه
شرکت نصاب MMT
C2
کوره
فلزی ( چند تن) ۴۹۶۰
لوله گذاری ۱۳۰۰۰ inch
کابل کشی ۶۱۰۹۰ m
مدت زمان انجام کار ۱۰ ماه
شرکت نصاب EOS
C3
CCM
فلزی ( چند تن) ۲۴۰۸
لوله گذاری ۲۳۰۰۰ inch
کابل کشی ۳۶۰۷۵ m
مدت زمان انجام کار ۱۲ ماه
شرکت نصاب MMTE